ALGEMENE LEVERINGS VOORWAARDEN

De algemene leveringsvoorwaarden van Heme NV geregistreerd onder nummer 67653138 Kamer van Koophandel Den Haag, Nederland.

Artikel 1 Algemeen

1. De algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst voor het leveren van goederen of diensten door Heme NV of een derde in opdracht van Heme NV voor zover er niets anders schriftelijk tussen de partijen is overeengekomen. In geval deze algemene leveringsvoorwaarden strijdig zijn met wetgeving of wat algemeen gebruikelijk is, zal alleen het betreffende gedeelte van de Algemene leveringsvoorwaarden als vervallen beschouwd worden terwijl de resterende artikelen volledig van kracht blijven.
2. Klanten die een overeenkomst met Heme NV aangaan zien af van andere voorwaarden. Zelfs als de klant voorwaarden heft als genoemd in het voorgaande artikel, zullen de Algemene Leveringsvoorwaarden van Heme NV bepalend zijn over eventuele voorwaarden van de klant.

Artikel 2 Offertes en orders

1. De offertes van Heme NV zijn niet bindend zolang ze niet schriftelijk zijn geaccepteerd door Heme NV.

Artikel 3 Gewichten en hoeveelheden in geval van goederen

1. Afmetingen en gewichten zoals weergegeven op certificaten voor maten en gewichten door Heme NV zijn bepalend voor de afgeleverde hoeveelheid.
2. Verrekening van eventuele verschillen op basis van bewijs door de klanten, zal op basis van overleg plaatsvinden.
3. De klant heeft het recht tijdens metingen van gewichten of hoeveelheid zelf of via een derde controle uit te oefenen.

Artikel 4 Beeindigen van een overeenkomst door de klant

1. Een klant kan een overeenkomst alleen door het sturen van een ondertekende aangetekende brief aan Heme NV beeindigen.
2. Bij beeindiging van een dienst meer dan twee maanden voor de start van een dienst zullen 50 % van de kosten van de overeenkomst in rekening worden gebracht om de kosten van adminstratie etc. te dekken.
3. Bij beeindiging van een dienst minder dan twee maanden voor de start van de dienst zullen 100 % van de kosten van de dienst in rekening worden gebracht.
4. In geval de klant ,of namens hem een derde besluit om voor het einde van de dienst geen gebuik meer van de dienst te maken, heeft de klant geen recht op enige vorm van compensatie.

Artikel 5 Beeindigen van een overeenkomst door de Heme NV

1. Heme behoudt zich het recht om zonder opgaaf van reden een dienst aan een klant of zijn vertegenwoordiger te beeindigen. In dit geval zal Heme NV eventuele betalingen voor de dienst volledig terugbetalen.

Artikel 6 Prijzen

1. In de prijzen zijn de kosten van eventuele wettelijke benodigde documenten, het openen van Letters of Credit niet inbegrepen.
2. In geval na de datum van de offerte en voor de levering, de prijzen van materialen, accessoires, delen, commodities, semies, componenten, lonen, sociale zekerheidspremies, vracht, belastingen, verzekerings premies of andere kosten stijgen- waaronder tevens prijsstijgingen als gevolg van een waardevermindering van de Euro en prijsstijgingen als gevolg van nationale, supra-nationale of buitenlandse overheidsmaatregelen en prijsstijgingen van vertraging in transport etc- heeft Heme het recht de prijs naar verhouding te verhogen.
3. Heme NV heeft het recht financiele schade als gevolg van monetaire maatregelen die van kracht worden na de overeenkomst, maar voor levering door te rekenen aan de klant.

Artikel 7 Levering

In geval van een fysiek goed:
1. Levering geschied zoals vooraf overeengekomen
2. De dag waarop het product Heme NV verlaat, wordt beschouwd als de leveringsdatum.
3. Producten die onder de overeenkomst vallen worden geladen, gelost en vervoerd op risico van de klant. Zelfs als leveringen door Heme NV een verklaring van de klant bevatten dat alle risico voor de verstuurder is of dat de ontvanger niet aansprakelijk is.
4. Ook in het geval in een overeenkomst niets is vastgelegd over de betaling of deelbetalingen mag Heme NV de klant vragen naar garanties met betrekking tot de betaling van de overeenkomst, alvorens tot levering over te gaan. Zulke garanties moeten tot Heme NVs tevredenheid zijn.
5. Levertermijnen zoals aangeboden in offertes zijn in geen geval bindend. Heme NV is niet aansprakelijk voor het overschrijden van de leverdatum, onafhankelijk wat de reden is. Het niet halen van de leverdatum geeft de klant niet het recht om haar plichten niet na te komen of uit te stellen.
6. Heme NV’s aansprakelijkheid als gevolg van niet leveren heeft in geen geval invloed op de netto verkoopprijs of het gefactureerde bedrag voor de betreffende goederen. Zou een derde partij Heme NV hiervoor aansprakelijk stellen dan moet de klant er zorg voor dragen dat deze aansprakelijk wordt opgeheven.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

1. Tenzij Heme NV expliciet een schriftelijke garantie heeft afgegeven, zal Heme NV in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte schade geleden door de klant of derden als gevolg van leveringen, aangenomen werk en uitgevoerd werk, gevolgen van gebreken van iedere soort in de geleverde goederen of via de foutieve uitvoering van aangenomen werk en in geval van opzettelijke fouten. Heme NV is niet aansprakelijk voor dergelijke schade en wanneer de klant door derden Heme NV aansprakelijk stelt moet zij zorgdragen dat deze aansprakelijkheid wordt opgeheven.
2. Heme NV is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, vernieling of enige schade voor alle goederen, transportmiddelen, verpakkingen etc. De klant is aansprakelijk voor deze schade ongeacht de oorzaak of aard hiervan.
3. Heme NV is niet aansprakelijk voor schade(s), die optreden tijdens de handeling en het transport van goederen aan voertuigen, machines, gebouwen en schepen ongeacht de eigenaar. In geval Heme NV door derden verantwoordelijk wordt gehouden dan is het de plicht van de eigenaar om Heme NV van deze verantwoordelijkheid te vrijwaren.
4. De uitvoering van aansprakelijkheid en de verplichting om daarvan te worden gevrijwaard zoals genoemd in paragraaf 1,2 en 3 is ook van toepassing op medewerkers of iedere andere persoon die betrokken is bij de leveringen, commissies, producte en andere activiteiten en van degenen die goederen, grondstoffen, delen of servies leveren in naam van Heme NV.
5. Eventuele klachten moeten binnen 8 dagen na levering bij Heme NV worden ingediend.

Artikel 9 Betaling

1. Betalingen moeten binnen 14 dagen na de factuurdatum worden gedaan. Het netto bedrag moet worden voldaan. Hiervan kan alleen worden afgeweken wanneer door de partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Voor diensten geldt dat verplichte literatuur, reis en verblijfskosten niet zijn meegenomen in de basisvergoeding. Klanten moeten zorgdragen voor verblijfskosten van de door Heme NV gekozen accommodatie.
3. Wanneer de klant niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt de klant de jure in arrears. Heme NV heeft dan het recht wettelijk voorgeschreven rente te heffen op de uitstaande rekening.
4. Alle kosten (al of niet wettelijk) om de klant te dwingen de overeenkomst te ontbinden en eventuele compensatie zijn voor rekening van de klant.
5. De klant zal onmiddellijk na een verzoek van Heme NV een storting ten gunste van Heme NV, bij een door Heme NV aangewezen bank, doen. Dit als reservering in het geval van onenigheid betreffende de verplichting van het in rekening gebrachte of de kwaliteit en uitvoering van de geleverde diensten.
6. Als een klant niet in staat is zijn overeenkomst te ontbinden of in geval van faillissement van de klant, behoudt Heme NV zich het recht, zonder tussenkomst van een rechtbak, lopende overeenkomsten als niet bindend te beschouwen. In geval van een moratorium op betalingen, liquidatie van de onderneming van de klant en als bij wet een curator als gezagvoerder wordt toegewezen dan heeft Heme NV het recht van ontbinding van de overeenkomst af te zien. De klant is in dat geval verantwoordelijk voor alle kosten en het verlies dat Heme NV eventueel heeft geleden, inclusief alle juridische kosten en andere met het innen van de betaling verwante procedures.
7. Betalingen aan Heme NV, zoals omschreven in de bovenstaande paragraaf, moeten onmiddellijk worden gedaan. Zelfs als op dat moment daartoe geen contractuele verplichting, overeenkomst of juridische reden is.
8. Voor diensten vindt de betaling in twee delen plaats: 50 % van het gefactureerde bedrag vooraf en de rest na de levering van de dienst.

Artikel 10 Zeggenschap over de goederen Reservation of title

1. De zeggenschap van de goederen van Heme NV wordt overgedragen op de klant als de verkoopprijs voor alle geleverde goederen volledig is voldaan. Heme NV behoudt de zeggenschap totdat alle vorderingen voor commissies en opdrachten van de klant volledig zijn voldaan. Deze vorderingen zijn ook van toepassing als er tussen Heme NV en de klant een verkoopprijs via een zogenaamde bill of exchange of ander commercieel document is overeengekomen.
2. In het geval de klant niet in staat is aan haar betalingsverplichting te voldoen of in geval van faillissement, toepassing van moratorium van betalingen, liquidatie van de onderneming van de klant, of het van rechtswege aanstellen van een curator, heeft Heme NV het onherroepelijke recht op de klant om geleverde goederen onmiddellijk terug te halen zonder termijn of tussenkomst van een rechtbank.
3. Het copyright op alle gepubliceerde materialen is eigendom van Heme NV, tenzij anders op gepubliceerd materiaal is aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming mag geen enkel deel van de gepubliceerde materialen worden gereproduceerd, opgeslagen in een automatisch systeem, of vermenigvuldigd in iedere andere vorm (electronisch, mechanisch, fotokopie, opname of anders).
4. Het copyright van rapporten, voorstellen etc van Heme NV is ook eigendom van Heme NV.

Artikel 11 Force Majeure

1. De uitvoering van de overeenkomst zal worden opgeschort de jure voor de duur van elke vorm van force majeure in geval Heme NV niet in staat is, of gedeeltelijk in staat is aan haar verplichting(en) te voldoen. In geval een force majeure toestand langer dan drie maanden duurt, heeft Heme NV het recht de overeenkomst zonder tussenkomst van een rechtbank te beeindigen. In het geval van force majeure of in het geval van het beeindigen van de overeenkomst als gevolg van force majeure kan de klant geen aanspraak maken op compensatie in welke vorm dan ook.
2. In dit artikel wordt onder force majeure verstaan de omstandigheden of gebeurtenissen die niet het gevolg van een fout van Heme NV zijn, waarbij het ontheffen van Heme NV van elke verantwoordelijkheid geheel of gedeeltelijk bemoeilijkt wordt of als het ontheffen van de verantwoordelijkheid van Heme NV redelijkerwijs kan worden aangenomen en als het nog niet meegenomen is onder, onderbreking van de onderneming, machinecalamiteiten, staking, brand, oorlog, burgerlijke ongehoorzaamheid, revolutie, transport moeilijkheden, gebrek aan grondstoffen, toeleveringen en of delen, energie, een substantiele verhoging van import heffingen, accijns en/of belastingen en andere overheidsmaatregelen, die een ernstig effect op de bedrijfsvoering hebben die normale bedrijfsvoering voorkomen of het Heme NV moeilijk maken haar onderneming te voeren.

Artikel 12 Acceptatie

1. Een klant die wordt beschouwd als de jure in arrears geeft Heme NV het recht niet geaccepteerde producten bij hem op te slaan op kosten en risico van de klant, zonder termijn, als de klant niet in staat is de producten binnen de afgesproken termijn te accepteren: Heme NV heeft in dat geval het recht de overeenkomst met de klant geheel of gedeeltelijk te beeindigen zonder voorbehoud en toekomstige rechten aan Heme NV zoals het recht op volledige compensatie.

Artikel 13 Overdracht van rechten en verplichtingen van controle

1. De klant kan zijn rechten of verplichten niet overdragen aan een andere persoon zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Heme NV.
2. In geval de controle van geheel of voor een substantieel deel van de activiteiten van de klant direct of indirect overgaan in andere handen nadat de overeenkomst is gemaakt heeft Heme NV het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk eenzijdig, zonder tussenkomst van een rechtbank, door een aangetekende brief met opzegtermijn van 14 dagen op te zeggen. Heme NV is in dit geval geen compensatie verschuldigd.

Artikel 14 Geschillen

1. Alle eventuele geschillen tussen de klant en Heme NV, waarin Heme NV zich verdedigt zullen dienen voor het arrondissementsrechtbank van Den Haag. In geschillen waarin Heme NV als eiser optreedt, zullen op Heme NV’s verzoek achter gesloten duur, voor het arrondissementsrechtbank van Den Haag dienen of voor het juridisch orgaan dat jurisdictie heeft voor het onderhavige geval in geval niets is overeengekomen.

Artikel 15 Toegepasste wetgeving

1. Alle overeenkomsten waar deze leveringsvoorwaarden voor gelden vallen onder de Nederlandse wetgeving, er van uitgaande dat de algemene afspraken voor internationale contracten van aankoop van verplaatsbare stoffelijke zaken en de algemene afspraken voor internationale aankoop van verplaatsbare stoffelijke zaken niet van toepassing is.